நேத்து சொல்ல நினைச்சது!

ஒண்ணும் கெட்டுப் போவல.. இன்னிக்கில்ல, நாளைக்குக் கூட சொல்லலாம்.அப்பன் புள்ளைகளுக்காற்றும் உதவி இதான்
புள்ளை என்னேற்றான் கொல்.

1 thought on “நேத்து சொல்ல நினைச்சது!”

  1. தந்தை மக்களுக்கு ஆற்றும் உதவி ………பிற்காலதுக்கும் …பரம்பரைக்கும் மகனின் மகன் அவனின் மகன் என கொள்ளுபேரன் ஜொள்ளு பேரன் வரைக்கும் சொத்து சேர்த்து வைத்தல். இப்படி தெரிஞ்சிருந்தா ……இன்னும்மூனு பெத்து இருக்கலாமே ?

Leave a Comment