எச்சரிக்கை தோனி!

3 Comments

  1. goinchami says:

    நல்ல பதிவு. நன்றி பத்ரி.

  2. goinchaami-1 says:

    யோவ், கோயஞ்சாமி! பதிவு போட்டது முகில். பத்ரி இல்லை.

  3. Raji says:

    Good one .. Ha ha ha

Leave a Reply