தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்!

சென்ற வருடம் எழுதிய பொங்கல் கட்டுரையை மறுபதிவு செய்கிறேன். 😉

தமிழ் புத்தாண்டெல்லாம் கழகக் கண்மணிகளுக்கு. நமக்கெல்லாம் பொங்கலோ பொங்கல்தான்!

5 thoughts on “தமிழர் திருநாள் நல்வாழ்த்துகள்!”

  1. கழகக் கண்மணிகளுக்கும் மட்டுமல்ல. ஆராய்ந்து பார்த்தால் நமக்கெல்லாம் தமிழ்ப் புத்தாண்டு தை முதல் நாள்தான். அதனால் உங்களுக்கும் தமிழ்ப் புத்தாண்டு வாழ்த்துகள்

  2. முகில்,

    உங்களுடைய அகம் புறம் அந்தப்புரம்,எல்டாம்ஸ் சாலை விற்பனையகத்தில் பிரதி உள்ளதா?

  3. இல்லை. அச்சில் இருக்கிறது. வந்ததும் தகவல் தெரிவிக்கிறேன். 😉

  4. நன்றி முகில்.புத்தகத்துக்காக காத்திருக்கிறேன்.

Leave a Comment